Szkolenie przygotowujące
do egzaminu ECDL

Czym jest Certyfikat ECDL?

Certyfikat ECDL jest respektowanym w całej Europie dokumentem, który poświadcza zdobycie wiedzy z podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz umiejętności obsługi komputera.


Czym Jest ECDL GIS?

ECDL GIS (ang. European Computer Driving License Geographical Information System) to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej. Zdobycie certyfikatu nie tylko zwiększa kompetencje pracownika, ale także daje pracodawcy pewność, że osoba, którą zatrudnia, jest wykwalifikowana zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Ujednolicenie programu szkolenia oraz egzaminów sprawia, że zdobyty w Polsce certyfikat jest uznawany w całej Europie oraz innych krajach świata (poza Europą występuje jako ICDL). W nowej edycji programu certyfikacji ECDL szkolenia z Systemów Informacji Przestrzennej zakwalifikowano do modułu EPP (Endorsed Product Program). Zakres tematyczny EPP GIS ujęty został w trzech modułach:


Rada Informatyzacji MSWiA rekomenduje wprowadzenie dla pracowników administracji publicznej, obligatoryjnego wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie posługiwania się narzędziami i metodami informatyzacji. Przez wzgląd na odpowiednie kryteria oraz sprawną kontrolę nad egzaminami przyjęto, że takim dokumentem powinien być Certyfikat ECDL. Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dn. 12 lipca 2007 r.) student, który posiada ECDL, może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej. Istnieje także możliwość zdobycia nadprogramowych punktów ECTS.

EPP GIS jest egzaminem specjalistycznym i jest on przydatny dla osób, które zawodowo są lub planują być związane z Systemami Informacji Geograficznej.


Historia i znaczenie Certyfikatu

Historia certyfikatów ECDL zaczęła się w Finlandii. W 1992 roku powstał pomysł stworzenia jednolitego w skali kraju certyfikatu, który zaświadcza, że osoba, która go zdobyła, posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz potrafi je wykorzystać w swojej codziennej pracy. Docelowo taki certyfikat ma posiadać co piąty obywatel Finlandii. Pierwszy certyfikat wydano w 1994 roku, a już dwa lata później idea ECDL rozpowszechniła się, za sprawą CEPIS (Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych), w całej Zjednoczonej Europie.

W Polsce nad jakością przeprowadzanych szkoleń i egzaminów czuwa Polskie Biuro ECDL, które nadzorowane jest przez PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Szkolenie przygotowujące

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą przygotować się do zdania egzaminu ECDL EPP GIS, a także poszerzyć swoją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej oraz kartografii (z elementami geodezji).

Szkolenie trwa trzy dni, a jego program został opracowany zgodnie z wytycznymi Syllabusa ECDL GIS. Kurs składa się z wykładów, które obejmują część teoretyczną egzaminu, czyli Moduły 1 i 2 oraz z części ćwiczeniowej, podczas której uczestnik poznaje oprogramowanie GIS.


Tematyka kursu:

logo ECDL


Egzamin

Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowym elementem kursu, jednak jest konieczne, aby uzyskać Certyfikat ECDL GIS. Egzamin mogą przeprowadzać jedynie uprawnieni i specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy, którzy posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające nadane im uprawnienia. Sam egzamin przeprowadzony może być tylko w certyfikowanym laboratorium egzaminacyjnym, spełniającym określone wymagania lokalowe, sprzętowe i oprogramowania. Każdy moduł może być zdawany niezależnie. Moduły 1 i 2 przeprowadzane są w formie testów, natomiast moduł 3 sprawdza praktyczne umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Aby uzyskać certyfikat należy pozytywnie zdać wszystkie trzy moduły.

Koszt szkolenia oraz poszczególnych modułów egzaminu można znaleźć w zakładce Cennik.

Zapisu na szkolenie można dokonać tutaj.

zdjęcie certyfikatów ECDL